Projectes d’Innovació

  • Nous entorns d’aprenentatge

Dins del nostre projecte pedagògic,  apostem pels avenços tecnològics que  facilitin a l’alumne progressar en els seus aprenentatges i l’ajudin a ser competent en el món laboral.

Les nostres aules estan completament equipades amb pissarres digitals, projectors i ordinadors.  Disposem d’una aula d’informàtica a Primària i una altra aula a Secundària ja que aquesta matèria es realitza des de P3 fins a 4t d’ESO, i en alguns cursos en anglès (Computer Science).

A l’Educació Infantil, el nostre projecte e-SAFA  es basa en la introducció de tablets per a un aprenentatge cognitiu personalitzat amb continguts bilingües català-anglès.

  • Pla d’Impuls a la LECTURA

Projecte reconegut i impulsat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat que té com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

A la nostra escola estem desenvolupant aquest pla que durarà tres cursos.

  • Metodologia AICLE

L'Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE, en anglès Content Language Integrated Learning, CLIL) és un corrent de la lingüística aplicada que propugna que als contextos escolars existeix un major èxit en l'aprenentatge de les llengües estrangeres a quan es fan servir aquestes llengües per ensenyar matèries comunes com la història o les ciències, que per mitjà dels currículums funcionals que tracten aquestes llengües com a assignatures independents.

A la nostra escola fem AICLE amb les matèries d’Art, Ciències, Pràctiques de Laboratori, Escola d’Emprenedors, Informàtica.